หน้าแรก ประวัติการศึกษาและการทำงาน ผลงานและบทความ วันเวลาตรวจผู้ป่วย แนะนำ APAO Award Winner 2007 Link ที่เกี่ยวข้อง
     
รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

 

ผลงานและบทความ ของ รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

 ความรู้เรื่องตาสำหรับประชาชน

 ผลงานตำราและหนังสือ

 บทบาทในองค์กรวิชาชีพ

 บทความวิชาการ

 ผลงานวิจัย

 วันเวลาตรวจผู้ป่วย

 บทสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์

 บทสัมภาษณ์ทางวิทยุ

 ผลงานบรรยายวิชาการ

 Low Vision กับความสามารถทางกฎหมาย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

 ทบทวนจักษุวิทยาสำหรับแพทย์ทั่วไป วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

 Basic Science Course in Ophthalmology วันที่ 25 มกราคม 2554

 จักษุวิทยาเด็กสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา วันที่ 30 สิงหาคม 2553

 การตรวจร่างกายทางตา วันที่ 13 สิงหาคม 2553

 Policy Statement : Endophthalmitis วันที่ 17 กรกฎาคม 2553

 แนวทางปฏิบัติ การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก วันที่ 16 กรกฎาคม 2553

 CPG โรคตาที่พบบ่อย วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

 การคัดกรองโรคตาและส่งต่อในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 2 กรกฎาคม 2553

 Allergic Conjunctivitis วันที่ 20 มิถุนายน 2553

WWW.VSAKCHAI.COM ©Copyright 2012. All rights reserved