หน้าแรก ประวัติการศึกษาและการทำงาน ผลงานและบทความ วันเวลาตรวจผู้ป่วย แนะนำ APAO Award Winner 2007 Link ที่เกี่ยวข้อง
     
รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

 

ประวัติการศึกษาและการทำงาน ของ รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ประวัติการศึกษา
อนุบาล โรงเรียนอนุบาลปานะพันธ์ พญาไท
ประถม 1 - 3 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ประถม 3 - มัธยม 3 โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
มัธยม 4 - 5 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
ชั้นปีที่ 1 (สอบเทียบ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี 2531 - 2536 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2531 - 2536 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 2536 รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

- นิติศาสตร์บัณฑิต 2536 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย

- ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

- วุฒิบัตรจักษุวิทยา 2542 แพทยสภา ประเทศไทย

- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว 2545 แพทยสภา ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน
แพทย์ใช้ทุน 2536 - 2539 โรงพยาบาลโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
แพทย์ประจำบ้าน 2540 - 2542 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จักษุแพทย์ 2542 - 2543 จักษุแพทย์ประจำกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน
  2543 - 2547 จักษุแพทย์ประจำศูนย์จักษุกุมาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)
ตุลาคม - ธันวาคม 2547 หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
27 ธันวาคม 2547 - 26 ธันวาคม 2549 อาจารย์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27 ธันวาคม 2549 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2548 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มกราคม 2548 - มีนาคม 2551 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ธันวาคม 2547 - พฤศจิกายน 2549 กรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ธันวาคม 2549 - พฤศจิกายน 2553 เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ธันวาคม 2553 - พฤศจิกายน 2555 ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
WWW.VSAKCHAI.COM ©Copyright 2012. All rights reserved