ผลงานวิจัย

โดย ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์

ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์. ข้อแนะนำการตรวจคัดกรอง ROP ของอเมริกาเหมาะสมกับประเทศไทยจริงหรือ. จุลสารชมรมจักษุวิทยาเด็ก 2003;4(2): 17-9.
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์, บังอรรัตน์  เกยุราพันธ์, ไอรีน  ศุภางคเสน. Retinoblastoma ในเด็กไทย ที่ศูนย์จักษุกุมาร. จักษุเวชสาร. 2546;17(2): 117-82.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, เบญจวรรณ  วุฒิวรวงศ์, ไอรีน ศุภางคเสน, บังอรรัตน์  เกยุราพันธุ์. โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนดในเด็กไทยที่ศูนย์จักษุกุมาร. วารสารกรมการแพทย์ 2004; 29:702-7.
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์, ณวพล  กาญจนารัณย์. ผลของยาลดการเพ่งต่อระดับสายตาผิดปกติในเด็ก. วารสารจักษุสาธารณสุข.2548;19(1): 43-49
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์. การใช้ยา tropicamide ในการวัดระดับสายตาผิดปกติในเด็ก. วารสารจักษุธรรมศาสตร์. 2549;1(1): 11-19
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์. ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก, ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์. สาเหตุภาวะสายตาพิการในเด็กโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและแนวทางการป้องกัน. วารสารจักษุธรรมศาสตร์; 2549(2):11-19
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์, ศุภชัย  กิจศิริไพบูลย์. แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดของประเทศไทยเหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทยจริงหรือ. วารสารจักษุธรรมศาสตร์. 2550;2(1): 8-13.
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์, วรวิทย์  อึ้งภูรีเสถียร. ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนธรรมศาสตร์. วารสารจักษุธรรมศาสตร์. 2551;3(1): 17-24.
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์, ณัฐพล  วงษ์คำช้าง. การประเมินความรู้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ด้านจักษุวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา เทียบกับระดับผลการเรียนรายวิชาจักษุวิทยา พค.451. วารสารจักษุธรรมศาสตร์. 2550;2(2): 32-7.
ณัฐพล  วงษ์คำช้าง, ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์, ไพบูลย์  บวรวัฒนดิลก. การเปรียบเทียบความรู้ด้านจักษุวิทยาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่เรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2540 และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547 ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วารสารจักษุธรรมศาสตร์. 2551;3(1): 44-51.
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์. ความจำเป็นของการใช้ยาลดการเพ่งในการวัดระดับสายตาผิดปกติในเด็ก. จักษุเวชสาร. 2552;23(2): 125-130.
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์. สภาวะสุขภาพตาและโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. วารสารจักษุธรรมศาสตร์. 2552;4(1): 57-65.