บทบาทในองค์กรวิชาชีพ
ประธานรุ่นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่น 23 ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน
ประธานรุ่นแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2536 ถึง 30 เมษายน 2537
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2541 ถึง 1 ธันวาคม 2541
หัวหน้าศูนย์จักษุกุมาร และหัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่ กันยายน ถึงธันวาคม 2547
รักษาการหัวหน้าสาขาจักษุวิทยา  เมื่อวันที่ 12  เดือนพฤศจิกายน พศ.2547 และดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาจักษุวิทยา เมื่อวันที่ 29  เดือนธันวาคม  พศ.2547 ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่   274/2547
กองบรรณาธิการบริหาร วารสารคลินิก มูลนิธิหมอชาวบ้าน ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน
กองบรรณาธิการบริหาร นิตยสารหมอชาวบ้าน มูลนิธิหมอชาวบ้าน ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน
กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2547 ถึงปัจจุบัน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ กันยายน 2548 ถึง 4 มกราคม 2549
จักษุแพทย์ที่ปรึกษา ศูนย์จักษุกุมาร  กลุ่มงานจักษุวิทยา  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่ ธันวาคม 2547 ถึงปัจจุบัน
รองประธานวิชาการชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ตุลาคม 2543 ถึงปัจจุบัน
รองประธานวิชาการชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ มกราคม 2548 ถึงปัจจุบัน
ฝ่ายปฏิคม  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2547 ถึงพฤศจิกายน 2549
อนุกรรมการและเลขานุการวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2547 ถึงพฤศจิกายน 2549
อนุกรรมการจริยธรรม ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2547  ถึงปัจจุบัน
กรรมการตัดสินโครงการ Web Award 2003 ด้านการพัฒนาสังคม สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย  วันที่ 19 กันยายน 2546
อนุกรรมการวิชาการงานประชุม The 19th Congress of Asia-Pacific Academy of Ophthalmology ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2546
คณะทำงานจัดทำจัดทำแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นสำหรับโรงพยาบาลชุมชน สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ วันที่ 24 ธันวาคม 2546
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการพัฒนาแนวทางการตรวจคัดกรองและการรักษาความผิดปกติของเส้นเลือดจอประสาทตาในทารกคลอดก่อนกำหนด (Retinopathy of prematurity) กระทรวงสาธารณสุข 29 ธันวาคม 2546
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภาตั้งแต่ มกราคม 2549 ถึงปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2549 ถึง 31 มีนาคม 2551
อนุกรรมการวิชาการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตั้งแต่ 27 กันยายน 2549 ถึงกันยายน 2551 คำสั่งสภากาชาดไทยที่ 1057/2549
เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 1 ธันวาคม 2549 ถึงปัจจุบัน
รองประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 1 ธันวาคม 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน 2551
กรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ตั้งแต่พฤษภาคม 2550 ถึงปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจักษุวิทยา ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2549 ถึงปัจจุบัน
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่เมษายน 2550 ถึง 31 มีนาคม 2551
กรรมการมูลนิธิหมอชาวบ้าน ตั้งแต่ 3 กันยายน 2552 ถึงปัจจุบัน
ประธานคณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการดูแลรักษาโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2552
ประธานคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2550 ถึงปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2552 ถึงปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงปัจจุบัน

Websites ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สมาคมศิษย์เก่ารามาธิบดี

องค์กรแพทย์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิหมอชาวบ้าน

สภากาชาดไทย

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง