บทความวิชาการ

โดย ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์

การผ่าตัดพยาธิในลูกตาออก  วารสารจักษุสาธารณสุข  ศูนย์จักษุสาธารณสุข ฉบับเดือนมกราคม มิถุนายน 2543
การใช้เลเซอร์รักษา ROP กุมารเวชสาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉบับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2543
DM meeting ทางเลือกใหม่ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลชุมชน วารสารคลินิก ฉบับเดือนมิถุนายน 2543
TPOG for Retinoblastoma จุลสารชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2544
การใช้แสงเลเซอร์ในการรักษามะเร็งจอประสาทตาระยะแรก กุมารเวชสาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน 25
Cycloplegic refraction in esotropia children เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับเดือนเมษายน 2545 
บทความวิชาการเรื่อง ตาเอ๋ย..ตาแฉะ นิตยสารรักลูก ฉบับเดือนมิถุนายน 2545
บทความวิชาการเรื่อง คุณภาพชีวิตในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดในปัญหาโรคจอประสาทตา กุมารเวชสาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉบับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2545
บทความฟื้นฟูวิชาการเรื่อง ROP  จักษุเวชสาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2545
บทความวิชาการเรื่อง โรคตาบอดในทารกคลอดก่อนกำหนด โรคอันตรายที่ป้องกันได้ วารสารคลินิก ฉบับเดือนกันยายน 2545
บทความวิชาการเรื่อง ข้อผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางตาโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป วารสารคลินิก ฉบับเดือนกันยายน 2545
บทความวิชาการเรื่อง  ROP : การดูแลรักษาในประเทศไทย จุลสารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2545
บทความวิชาการเรื่อง Low vision กับความสามารถตามกฎหมาย  จุลสารชมรมจักษุวิทยาเด็ก เล่มที่ 2 ปีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
บทความวิชาการเรื่อง โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด ตำราจักษุวิทยาเด็กและตาเข ชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข มกราคม 2546
บทความย่อเอกสาร เรื่อง Evidence-Based Screening Criteria for ROP Natural History Data From the CRYO-ROP and LIGHT-ROP Studies  กุมารเวชสาร ฉบับเดือนกันยายน ธันวาคม 2546 โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
บทความฟื้นฟูวิชาการเรื่อง Preferred Practice Pattern สำหรับโรค Retinopathy of Prematurity ของศูนย์จักษุกุมาร  จักษุเวชสาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2546
บทความวิชาการเรื่อง Pediatric Ocular Allergy  จุลสารชมรมจักษุวิทยาเด็ก เล่มที่ 1 ปีที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2547 โดยชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
บทความวิชาการเรื่อง New technology in Children Eyes Center  กุมารเวชสาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2547
บทความวิชาการเรื่อง การผ่าตัดแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ  วารสารคลินิก  ฉบับเดือนกันยายน 2547
บทความวิชาการเรื่อง การคัดกรองสายตาในเด็กก่อนอายุ 6 ปี วารสารคลินิก ฉบับเดือนมกราคม 2548
บทความวิชาการเรื่อง DM meeting กลยุทธในการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน วารสารคลินิก ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2548
บทความวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีใหม่ในการรักษาโรคตาในประเทศไทย วารสารคลินิก ฉบับเดือนมีนาคม 2548
บทความวิชาการเรื่อง ปัญหาตาที่พบบ่อย   หนังสือคลินิกสุขภาพเด็กดี ฉบับเดือนพฤษภาคม 2548
บทความวิชาการเรื่อง การประเมินการมองเห็น ตำราจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2548
บทความวิชาการเรื่อง การใช้ยาทางตา ตำราจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2548
บทความวิชาการเรื่อง อาการทางตาในผู้ป่วยโรค AIDS ตำราจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2548
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์. แนวคิดใหม่ในการดูแลรักษาโรค ROP. หนังสือการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 , ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย. 2548;52-53 จำนวน  2  หน้า
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์, ณัฐพล  วงษ์คำช้าง. Transpupillary Thermotherapy  for Retinoblastoma Treatment (A Case report). จักษุเวชสาร. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 2548 : มกราคม-มิถุนายน (19) : 93-99
บทความ Practical point in pediatric refraction วารสารจักษุธรรมศาสตร์ หน้า 29 - 34 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2549
บทความ การปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุวิทยา หลักทั่วไป หน้า 1 - 5 ตำรา การปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุวิทยา
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, ไอรีน ศุภางคเสน. โรคจอประสาทตาในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ศูนย์จักษุกุมาร. วารสารกรมการแพทย์ ธันวาคม 2547
เบาหวานขึ้นตา. คำถามที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป วารสารคลินิก ปีที่ 22 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2549;597-600
เวชปฏิบัติปริทัศน์ การเห็นหยากไย่ลอยไปมาในตา ทำให้ตาบอดได้หรือไม่ วารสารคลินิก ปึที่ 22 ฉบับที่9 กันยายน 2548(722-724)
A case report : Characteristic ocular finding in Aicardi syndrome วารสารจักษุธรรมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กค.-ธค.49(1-3)
บทที่ 1 ภาวะสายตาเลือนราง :หลักการทั่วไป ตำราสายตาเลือนราง การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสิงหาคม 2549
บทที่ 8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาวะสายตาเลือนราง ตำราสายตาเลือนราง การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสิงหาคม 2549
สุขภาพตา ดูแลด้วยตนเอง นิตยสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 28(331)พย.49
แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดของประเทศไทยเหมาะสมจริงหรือ วารสารจักษุธรรมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มค.-มิย.50