ผลงานบรรยายวิชาการ

โดย ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์

วิทยากรบรรยายเรื่อง โรคตาสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2543 โดยสโมสรพิราบขาว
วิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้เลเซอร์รักษาโรค ROP   การประชุมประจำปี วันที่ 10 สิงหาคม 2543  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง Combined cryotherapy & LIO for ROP ในการประชุมประจำปี วันที่ 1 ธันวาคม 2543 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยากรบรรยายเรื่อง Retinopathy of Prematurity  ในการอบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด  วันที่ 22 มิถุนายน 2543 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง Retinopathy of Prematurity วันที่ ในการอบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด  วันที่ 24 พฤษภาคม 2544 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง TPOG for Retinoblastoma วันที่ ในการประชุมประจำปี 29 พฤศจิกายน 2544  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยากรบรรยายเรื่อง โรคตาที่พบบ่อยในเด็ก การอบรมความรู้ทางตา วันที่ 16 มกราคม 2545  โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี
วิทยากรบรรยายเรื่อง Basic optic วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 และเรื่อง Optic exercise วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 สถาบันจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยากรบรรยายเรื่อง CPG. For Eye Trauma วันที่ 1 มีนาคม 2545 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง Neonatal Ophthalmology ในการอบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด  วันที่ 7 มีนาคม 2545 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง Pediatric Ophthalmology  แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2545  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยาย Symposium เรื่อง Retinopathy of Prematurity การประชุมประจำปี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยากรบรรยายเรื่อง Quality of life in ROP. care  การประชุมประจำปี วันที่ 9 สิงหาคม 2545 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง All you need to know about pediatric cataracts เรื่อง Problem solving in surgery  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 การประชุมประจำปี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
วิทยากรบรรยายเรื่อง การดูแลรักษาโรคเด็กที่พบบ่อย สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 การบริบาลสุขภาพปฐมภูมิ โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 4 ธันวาคม 2545 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอิมแพค เมืองทองธานี
วิทยากรบรรยายเรื่อง การดูแลรักษาโรคเด็กที่พบบ่อย สำหรับแพทย์โรงพยาบาลชุมชน การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 การบริบาลสุขภาพปฐมภูมิ โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 7 ธันวาคม 2545  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอิมแพค เมืองทองธานี
วิทยากรบรรยายเรื่อง พัฒนาการทางตาในเด็ก สำหรับประชาชนทั่วไป การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 การบริบาลสุขภาพปฐมภูมิ โดยสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย วันที่ 8 ธันวาคม 2545  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอิมแพค เมืองทองธานี
วิทยากรบรรยายเรื่อง ROP และโรคตาในวัยเด็ก วันที่ 18 ธันวาคม 2545 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการทางตาโดยเพิ่มขีดความสามารถของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน โดยสถาบันจักษุแห่งประเทศไทย 
วิทยากรบรรยายเรื่อง Neonatal Ophthalmology & ROP. ในการอบรมพยาบาลเด็กแรกเกิดครั้งที่ 25 วันที่ 12 มีนาคม 2546  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง Common Problem in Pediatric Ophthalmology  แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง Management of cataract in children การประชุมฟื้นฟูวิชาการ Specialty day 2003 วันที่ 25 กรกฎาคม 2546  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
วิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดสายตาและการใช้เครื่องมือพิเศษในการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ รุ่นที่ 2 ปี 2546 เรื่อง Principle of refractive correction โดยศูนย์จักษุกุมาร ระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2546  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดสายตาและการใช้เครื่องมือพิเศษในการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ รุ่นที่ 1 ปี 2547 เรื่อง Principle of refractive correction โดยศูนย์จักษุกุมาร  ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2546  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดสายตาและการใช้เครื่องมือพิเศษในการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ รุ่นที่ 2 ปี 2547 เรื่อง Principle of refractive correction โดยศูนย์จักษุกุมาร ระหว่างวันที่ 26 – 30 มกราคม 2547  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง ROP ในโครงการพัฒนาคุณภาพบริการทางตาโดยเพิ่มขีดความสามารถของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 โดยสถาบันจักษุแห่งประเทศไทย 
วิทยากรบรรยายเรื่อง School and Pre-school eyes care ในโครงการพัฒนาคุณภาพบริการทางตาโดยเพิ่มขีดความสามารถของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 โดยสถาบันจักษุแห่งประเทศไทย 
วิทยากรบรรยายเรื่อง โรคตาน่ารู้สำหรับแพทย์และพยาบาล วันที่ 9 มีนาคม 2547 โรงพยาบาลคามิลเลียน
วิทยากรบรรยายเรื่อง Retinopathy of Prematurity ในการอบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด วันที่ 15 มีนาคม 2547  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง Pediatric Ophthalmology แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์  วันที่ 2 กรกฎาคม 2547  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง Pediatric Ocular Allergy  การประชุมประจำปี วันที่ 15 กรกฎาคม 2547  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
วิทยากรบรรยายเรื่อง Evolution in Pediatric Ocular Allergy  หลังการประชุมประจำปี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2547   โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ โดยบริษัท Novartis จำกัด
วิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดสายตาและการใช้เครื่องมือพิเศษในการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ รุ่นที่ 3 ปี 2547 เรื่อง Principle of refractive correction โดยศูนย์จักษุกุมาร  ระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2547  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง New technology in Children Eyes Center   การประชุมประจำปี  วันที่ 17 สิงหาคม 2547  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง Refractive error ในเด็ก วันที่ 2  กันยาคม 2547  การประชุมประจำปี กรมการแพทย์
วิทยากรบรรยายเรื่อง Decision Making in Pediatric Cataract  การประชุมประจำปี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2547   ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
วิทยากรบรรยายเรื่อง โรคตาที่พบบ่อยในเด็ก วันที่ 7 เมษายน 2548 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์  ปราจีนบุรี 
วิทยากรบรรยายเรื่อง Neonatal Ophthalmology & Retinopathy of Prematurity  ในการอบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด วันที่ 27 เมษายน 2548  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง ความรู้เรื่องตาในคลินิกสุขภาพเด็กดีในฝัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
วิทยากรบรรยายเรื่อง Understanding and Challenging in Allergic Conjunctivitis วันที่ 22 พฤษภาคม 2548  โรงแรม The Tide resort  โดยบริษัท ซิวลิค ฟาร์มา จำกัด
วิทยากรบรรยายเรื่อง ความคลาดเคลื่อนในการยา  การประชุมประจำปี วันที่ 29 กรกฎาคม 2548  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
วิทยากรบรรยายเรื่อง ROP : การคัดกรองและอุปสรรค วันที่ 23 สิงหาคม 2548 โรงพยาบาลสงฆ์ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดสายตาและการใช้เครื่องมือพิเศษในการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ รุ่นที่ 1 ปี 2548 เรื่อง Principle of refractive correction โดยศูนย์จักษุกุมาร ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2548  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง โรคตาในเด็ก : การคัดกรองและส่งต่อ วันที่ 30 กันยายน 2548 โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
วิทยากรบรรยายเรื่อง Practical Points in Pediatric Refraction  การประชุมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  วันที่  2  ธันวาคม 2548  เวลา  30  นาที
วิทยากรบรรยายเรื่อง Clinical refraction การอบรมพยาบาลวัดแว่น วันพุธที่ 8 มีนาคม 2549  เวลา 9.00-12.00 น.  รพ.เด็ก
วิทยากรบรรยายเรื่อง Quality of eye, Quality of life  การประชุมวิชาการประจำปี วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2549  เวลา 14.00-15.00 น.  รพ.กรุงเทพ.ซอยศูนย์วิจัย
วิทยากรบรรยายเรื่อง Retinopathy of prematurity การอบรมพยาบาลทารกแรกเกิดรุ่น 28  วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549 เวลา  8.30-9.30 น.  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
วิทยากรบรรยายเรื่อง Modified Pediatric Ocular Exams for Special Population 14-15 น.นักศึกษาหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ วันอังคารที่ 25 เมษายน.2549 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง  Common Problem in Pediatric Ophthalmology วันที่ 6 พฤษภาคม 2549 ราชวิทยาลัยจักษแุพทย์
วิทยากรบรรยายเรื่อง  Advanced to practical management in pediatric ophthalmology งาน Pre-congress  วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.30-14.00 น.  คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
วิทยากรบรรยายเรื่อง New trend in ophthalmology งานประชุมประจำปี วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2549 เวลา 15.00-15.30 น. คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
วิทยากรบรรยายเรื่อง Amblyopia การประชุมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา Update in ophthalmic nursing วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2549  เวลา 13.00-13.30 น อาคารเฉลิมพระบารมี .
วิทยากรบรรยายเรื่อง  Common eye problems in children CME Meeting  วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2549 เวลา 12.00-13.00 น.  รพ.กรุงเทพ 12.00-13.00 น.
วิทยากรบรรยายเรื่อง "Appropriate Management in Pediatric Ophthalmology"การประชุมจักษุแพทย์ภาคกลาง 7-8 ตุลาคม 2549 โรงแรม Sunset village พัทยา 7ตค.49 15.00-15.30น.
วิทยากรบรรยายเรื่อง "Medical treatment in myopia"  การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยครั้งที่ 18 พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549  เวลา 14.00-15.30 น.  ซอยศูนย์วิจัย
วิทยากรบรรยายเรื่อง Visual development  อบรม Basic Science Course วันอังคารที่ 30 มกราคม 2550 เวลา 9.30-10.30 น.ราชวิทยาลัยจักษุ
วิทยากรบรรยายเรื่อง Neonatal Ophthalmology & Retinopathy of Prematurity ในการอบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด วันที่ 23 มีนาคม 2550  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง "Applied CPG for ROP" ประชุมจักษุแพทย์ภาคกลางครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2550 เวลา 15.00-15.30น. รร.Garden Cliff พัทยา
วิทยากรบรรยายเรื่อง "การวัดแว่นเด็ก" นศ.ทัศนมาตร ม.รามคำแหง วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2550  14.00-15.00น. รพ.เด็ก
วิทยากรบรรยายเรื่อง การวัดสายตา วันที่ 10 ตุลาคม 2550 เวลา 10.00-12.00 น. ห้างแว่นท๊อปเจริญ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน บรรทัดทอง
วิทยากรบรรยายเรื่อง How to perform Ped.exam as the expert. วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.30-12.00 น. ราชวิทยาลัยจักษแุพทย์ครั้งที่ 20 ซอยศูนย์วิจัย
วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีในการรักษาผู้มีความผิดปกติทางตา น.นศ.ป.ตรี วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8.00-9.00 น.  คณะพยาบาล อาคารปิยชาติ
วิทยากรบรรยายเรื่อง Basic science เรื่อง "Visual development" วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 14.00-15.00 น. ซอยศูนย์วิจัย
วิทยากรบรรยายเรื่อง Neonatal Ophthalmology & Retinopathy of Prematurity  ในการอบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด วันที่ 21 มีนาคม 2551 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง GP.วิชาการ เรื่อง Eye care for GP วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 12.30-13.00 น. หน่วยGP โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วิทยากรบรรยายเรื่อง ROP อบรม Clinical Science Course  วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2551 เวลา 15.00-16.00 น.ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยากรบรรยายเรื่อง การตรวจร่างกายทางตา นศ.พยาบาลปริญญาโท วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00-15.00 น.คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรบรรยายเรื่อง โรคตาในเด็ก พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.00-14.00 น. กระทรวงสาธารณสุข ม.เกษตร
วิทยากรบรรยายเรื่อง ROP การคัดกรองและการส่งต่อ พยาบาลรพช.การป้องกันตาบอดและส่งเสริมสุขภาพตาในเด็ก  วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2551 เวลา 11.00-12.00 น. รพ.สงฆ์
วิทยากรบรรยายเรื่อง Visual screening วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2551 เวลา 8.00-9.00 น. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รามาธิบดี
วิทยากรบรรยายเรื่อง Neonatal Ophthalmology & Retinopathy of Prematurity  ในการอบรมการพยาบาลทารกแรกเกิด วันที่ 20 มีนาคม 2552 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วิทยากรบรรยายเรื่อง โรคตาในเด็ก PCT.ปทุมธานี วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 เวลา 9.00-12.00น. รพ.ปทุมธานี
วิทยากรบรรยายเรื่อง CPG.โรคตาที่พบบ่อย อบรม บทบาทพยาบาลตายุค2009 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00-14.45 น. คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์
วิทยากรบรรยายเรื่อง Interesting eye problems in children CME Meeting  วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 เวลา 12.00-13.00 น. รพ.กรุงเทพ 
วิทยากรบรรยายเรื่อง Controversy in ROP screening ประชุมวิชาการ RCOPT23  วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา  8.30-8.45 น. เรดิสัน
วิทยากรบรรยายเรื่อง Allergic conjunctivitisวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 11.00-11.15 น. บลูไดมอนด์ นครนายก บ.Pharma Link 
วิทยากรบรรยายเรื่อง  Allergic conjunctivitis วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2552 เวลา 9.30-10.30  เพลินจิตเซนเตอร์ บ.Pharma Link 
วิทยากรบรรยายเรื่อง Refraction  วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม2552 เวลา 13-14.30 น. โรงแรม Novotel บ.Filtech โครงการ Visual Optic School
วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีในการรักษาผู้มีความผิดปกติทางตา นศ.ปริญญาตรี วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 15.30-16.30 น. คณะพยาบาล อาคารปิยชาติ
วิทยากรบรรยายเรื่อง Statement Policy “New Recommendation for ROP” ประชุมวิชาการ RCOPT24 วันพฤหัสบดีที่10 ธันวาคม 2552 เวลา 10.30-10.45 น. โรงแรมเซนทารา 
วิทยากรบรรยายเรื่อง Lunch Symposium “Ocular Allergy”  ประชุมวิชาการ RCOPT24 วันพฤหัสบดีที่10 ธันวาคม 2552 เวลา 12.00-13.30 น. โรงแรมเซนทารา
วิทยากรบรรยายเรื่อง "โรคตาในผู้สูงอายุ" วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9.30-10.00 น. โถงอาคารมรว.สุวพรรณ  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วิทยากรบรรยายเรื่อง PharmaLink Day  “มารู้จักโรค AMD กันเถอะ” เภสัชกร 150 คน วันที่อาทิตย์ 24  มกราคม 2553 เวลา 9.15-9.45 น. โรงแรม Pullman 
วิทยากรบรรยายเรื่อง Basic Science Course “Visual Development” วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553  เวลา 15.00-16.00 น. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
วิทยากรบรรยายเรื่อง Hoya “Basic Optic and Refraction สำหรับวิศวกร” วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 9.00-11.00 น.