หน้าแรก ประวัติการศึกษาและการทำงาน ผลงานและบทความ วันเวลาตรวจผู้ป่วย แนะนำ APAO Award Winner 2007 Link ที่เกี่ยวข้อง
     
ประวัติการศึกษาและการทำงาน
ผลงานและบทความ
วันเวลาตรวจผู้ป่วย
แนะนำ
APAO Award Winner 2007
Link ที่เกี่ยวข้อง

 

รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-926-9957
โทรสาร 02-986-9212

E-mail : vsakchai@hotmail.com
Website : www.vsakchai.com

WWW.VSAKCHAI.COM ©Copyright 2012. All rights reserved